Els cinc tràmits urbanístics del ple de juny, explicats de forma planera


Explicació amb llenguatge planer i amb enllaços on ampliar informació dels 5 dictamens que hem portat consideració del ple ordinari del mes de juny. Cliqueu en la imatge per a accedir al mapa interactiu.


Nous usos per dinamitzar baixos desocupats al carrer Molí de la Torre, a Bufalà, amb ampliació de l’espai públic

  • Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla parcial del Torrent de la Font a la unitat d’edificació núm. 4 del Polígon 2.

L’objectiu d’aquest expedient és incorporar un nou ús comercial i esportiu a un local situat als baixos d’un edifici del carrer Molí de la Torre, concretament a l’edificació número 4 del Polígon 2 del Torrent de la Font. Aquest fet, que no implica ni un canvi de sostre ni un augment de valor i s’espera que contribuirà a la dinamització del local. Fruit de l’expedient, s’aprofita també per delimitar millor les zones verdes ja que hi havia alguns desajustos formals en el planejament vigent.

L’expedient és d’iniciativa privada. En aquest cas, l’administració ha de valorar i informar positivament que el canvi urbanístic s’ajusta a llei i que s’adiu a l’interès públic, com és el cas.

Què és un text refós?
Quan una tramitació urbanística s’aprova provisionalment al ple de l’ajuntament passa a una instància superior (la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona i finalment el conseller de Territori) per a la seva aprovació definitiva. Quan la Comissió troba algun aspecte a corregir que no afecta la part substancial de l’expedient el retorna per a la reformulació. Com que el canvi o canvis no són de calat, no cal tornar a començar la tramitació i es posa a aprovació el text refòs. En aquest cas, la Comissió ha demanat una major concreció en la delimitació dels espais destinats a zona verda i en l’espai on s’admet l’ampliació d’usos.

+ Mapa de situació dels tràmits que van al ple ordinari de juny.
Plànols amb el planejament vigent i el proposat.
+ Preacta del ple amb els dictamens que es presenten.

Aposta per reconvertir nau industrial en equipament cultural

  • Aprovar provisionalment la Modificació del PERI del barri Manresà a l’entorn del carrer Murillo.

Aquesta modificació urbanística té tres objectius: primer, mantenir la nau industrial existent de l’empresa de Muebles Rojas qualificada d’equipament pel planejament i que ha quedat desocupada fa uns pocs mesos, ja que l’empresa ha traslladat la seva activitat fora del municipi. En segon lloc, ja que es manté l’edificació, és obligat ajustar el traçat del carrer paral·lel al carrer Occitània (sense nom encara) i que connecta els carrers Velázquez i el carrer Murillo i que inicialment es definia en el planejament. En tercer lloc, s’assigna l’ús cultural i recreatiu a la nau.

Per què?
La parcel·la ocupada per Muebles Rojas va passar a ser adjudicada com a finca Municipal en el projecte de reparcel·lació del sector, amb la inclusió de l’edificació existent gràcies a un acord dins la junta de compensació que vam tancar fa uns mesos. Creiem que el reciclatge de la nau en un nou ús és possible i convenient, ja que es troba en bon estat i té un disseny i uns requeriments molt interessants (espais diàfans, accessos separats, estructura resistent) per a dedicar-la a altres usos, per exemple els culturals. En aquest espai, s’està treballant amb diferents col·lectius d’artistes que el podrien ocupar, i també s’està parlant amb el veïnat, que té mancança d’espais comunitaris al barri.

El canvi de traç del vial és obligat perquè d’altra manera caldria enderrocar una part de la nau, aspecte que es vol evitar; fruit del nou dibuix es redueix l’edificabilitat en aquest punt del PERI i es traslladen 200m2 que se sumen al sector, en la part on s’està construïnt. Aquest sostre que es trasllada seria equivalent a tres pisos, que mantenen la titularitat municipal.

+ Mapa de situació dels tràmits que van al ple ordinari de juny.
+ Plànols amb el planejament vigent i el proposat.
+ Preacta del ple amb els dictamens que es presenten.

 
Rescatem una parcel·la cedida a CLH per incorporar-la al patrimoni municipal i reforçar oferta industrial

  • Resoldre el contracte de concessió d’un dret de superfície sobre la finca municipal situada al Polígon “Les Guixeres” (parcel·la 6) a favor de “CLH,SA” adoptat pel Ple en sessió del 18 de desembre de 2001.

El pla Especial de la Façana Marítima va permetre reconcil·liar la ciutat amb el mar i va implicar per aquest motiu el trasllat o desmantellament de diferents infraestructures que ocupaven l’espai públic a recuperar. Fruit d’aquell pla, l’any 1986 l’Ajuntament i l’aleshores “Companyia Arrendataria del Monopoli de Petrolis, SA” (CAMPSA) va signar un protocol, en una de les clàusules del qual el municipi s’obligava a proporcionar a CAMPSA com a mínim cinc terrenys de titularitat municipal que fossin aptes jurídica i físicament per instal·lar-hi unitat de subministrament de carburants i combustibles líquids, subjectes al règim de concessió sobre la via pública.

El ple de l’Ajuntament de juliol de 1998 va iniciar expedient per la concessió de la finca 6 del Polígon Les Guixeres, la que ens ocupa en aquest dictamen, a la “Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA”. Tres anys més tard, l’any 2001, es va aprovar la constitució d’un dret de superfície sobre la mateixa finca  per a destinar-ho a una estació de servei (benzinera) per un termini de 25 anys.

L’objectiu del tràmit que portem a ple és deixar sense efecte aquell acord i alliberar el dret de superfície (figura regulada per llei que dona drets d’ús a un tercer sobre un terreny públic), i per tant rescatar aquest espai per a la ciutat. Aquest rescat es farà després d’haver-nos assegurat que CLH renuncia al dret de superfície de forma expressa.

La finca en qüestió és molt interessant pel seu emplaçament i dimensió, i des de Badalona Habitable, en coordinació amb Badalona Pròspera i Sostenible, promourem un cop recuperada la finca definitivament l’ampliació d’usos a industrial, ja que a la ciutat tenim una important mancança d’aquest sòl.

+ Mapa de situació dels tràmits que van al ple ordinari de juny.
+ Preacta del ple amb els dictamens que es presenten.

Aprovar l’actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge (PMSH) de l’Ajuntament de Badalona.

Mitjançant aquest tràmit, l’Ajuntament actualitza el llistat que conforma el Patrimoni municipal de sòl i habitatge, una relació de béns i recursos que la llei obliga a tenir als municipis i que cal anar posant al dia. L’expedient que es posa a consideració del ple implica la millora d’informació descriptiva de diferents locals i algunes altes. Entre aquestes destaquen dues naus industrials a les Guixeres provinents de la cessió del 10% de reparcel·lació, dues parcel·les edificables a Manresà i al barri del Progrés i diferents ingressos provinents d’aprofitaments urbanístics (la cessió que els promotors han de fer per llei i que pot ser en solars, obra acabada o monetària).

+ Actualització del PMSH.
+ Preacta del ple amb els dictamens que es presenten.

Aprovar definitivament la declaració de bé cultural d’interès local de la part de la Sala de Turbines Tres Xemeneies.

Les Tres Xemeneies estan al terme de Sant Adrià, però hi ha un tros de tot el conjunt, un 10%, que cau en a Badalona. Es tracta de la sala de turbines, un espai colossal i amb una planta superior diàfana que té un gran potencial quan a la seva reconversió en gran equipament de país. Amb el dictamen que portem a ple aprovem definitivament la declaració de bé cultural d’interés local, i ens posem en línia al que ja va fer Sant Adrià en la seva part.

El conjunt de les Tres Xemeneies, a banda d’esser catalogat i posat en valor per part dels Municipis de Sant Adrià del Besós i el de Badalona s’inclou també a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generaliat de Catalunya, al Mapa del Patrimoni industrial de Catalunya, com a un dels 150 elements imprescindibles del Patrimoni industrial català i s’incorpora en l’actual ampliació (1965-1975) del Docomomo ibérico en l’àmbit català.

En el dictamen s’argumenta que “ni l’Inventari de la Generalitat, ni el Mapa Industrial de Catalunya, ni el Docomomo ibérico tenen competència per a protegir o evitar que es puguin modificar substancialment o enderrocar els elements que inclouen. És per això que creiem convenient i necessari que es dugui a terme la Catalogació, com a eina indispensable per a la seva protecció.”

La protecció del conjunt té uns valors de testimoniatge industrial, històric, social i arquitectònic: “l’element és un referent a nivell nacional, comarcal i local, a la vegada que singular per la seva tipologia”.

En el dictamen es desestimen les al·legacions d’Endesa, molt similars a les que l’empresa va presentar en la tramitació de Sant Adrià i que també es van rebutjar.

+ Mapa de situació dels tràmits que van al ple ordinari de juny.
+ Preacta del ple amb els dictamens que es presenten.

One thought on “Els cinc tràmits urbanístics del ple de juny, explicats de forma planera

  1. Pingback: Ple ordinari del mes de juny | Connexió #Badalona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *