Traducció planera dels temes d'urbanisme del ple de maig 2017

He intentat resumir de forma clara i sintètica els punts d’urbanisme de l’ordre del dia del ple de maig. He fet un esforç de defugir el críptic llenguatge amb que sovint s’expliquen aquests temes. Espero que me n’hagi sortit. Intentaré, en tot cas, anar millorant en les properes sessions.

La Fundació Carles Blanch millorarà els seus serveis a col·lectius vulnerables a Badalona

QUÈ?
Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità (PGM) per a l’ampliació del Centre Sant Jaume de Badalona. Aquesta modificació del PGM, que és la regla bàsica que determina allò que es pot fer al territori des del punt de vista urbanístic i d’activitat (planejament), permetrà que la Fundació pugui consolidar la seva activitat a Badalona.

ON?
L’àmbit que és objecte de discussió està delimitat pels carrers de Josep Maria de Segarra, del Doctor Ferran, de Tortosa i del Marquès de Mont-roig, al barri del Congrés situat damunt l’església de Sant Jaume.

PERQUÈ?
La Fundació Carles Blanch està establerta al municipi i treballa de fa anys en l’àmbit de la integració, especialment de joves i adolescents. És una Fundació coneguda i de solvència contrastada, amb una forta implicació especialment a Badalona Sud. La Fundació desenvolupa la seva activitat en un espai insuficient, i on, a més, cal regularitzar el planejament vigent, tràmit important per a la seva legalització ferma.

El dictamen que avui portem a consideració ha de permetre una millor implantació d’aquesta fundació a la ciutat i finalment l’ampliació de les seves actuals instal·lacions fet que li permetrà ampliar el servei que ofereix.

COM?
El dictamen que s’ha aprovat al ple permet:

 • el canvi de qualificació d’una part de l’àmbit que de zona 16 passa a 7b-equipament.
 • concretar el tipus docent-cultural-sanitarioassistencial per a tot el conjunt de l’actuació.
 • definir l’ordenació volumètrica del Centre Obert Sant Jaume per adequar-la a les necessitats del programa funcional mantenint l’edificabilitat màxima que el planejament general permetria assolir.

En aquest sentit, es proposa la construcció d’un nou edifici connectat amb l’actual edifici que ocupa el Centre Sant Jaume, que també es remodelarà.

El carrer Josep Maria de Segarra es desenvolupa en planta baixa més 3 pisos, amb la planta de més en la posició de l’altell. Al carrer Tortosa es fixa planta baixa i 1 pis i, per tal de crear un edifici compacte, s’ocupa la planta baixa de la part de la parcel·la de Tortosa 33 i Josep Maria de Segarra 13.

I ARA QUÈ?
Com que és una aprovació inicial, un cop publicada oficialment als diaris oficials s’obrirà el període conegut com d’audiència: és el moment en què els veïns que ho sol·licitin poden fer al·legacions al dictament. L’aprovació provisional, que s’hauria de produir en uns dos mesos, haurà d’incorporar la resolució d’aquestes al·legacions. Després de la provisional, el dictamen serà elevat a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.

Accediu aquí a la preacta del ple d’avui amb l’expedient que s’ha discutit.

La nova zona de pisos al Cristall permetrà habitatge en planta baixa i amb una oferta comercial més equilibrada

QUÈ?
Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla de millora urbana del sector de la Unió Vidriera. Aquest tràmit, un cop aprovat definitivament, autoritzarà als propietaris que les plantes baixes dels nous pisos al Cristall puguin passar de comercial a habitatge, a partir d’unes limitacions i criteris que són les que s’estableixen en les normes urbanístiques vigents.

Com que el canvi d’ús de comercial a habitatge genera una plusvàlua en el propietari, aquest haurà de compensar-la monetàriament a l’Ajuntament, el pas a habitatge també obliga al propietari a cedir un percentatge de zona verda, que en aquest cas també compensarà econòmicament.

ON?
El sector està situat en l’extrem est de Badalona, entre la via del ferrocarril, la Riera Canyadó i Pomar de Baix. Limita per la part nord amb el barri de Canyadó i per la banda oest amb el barri de Casagemas. També està a tocar per l’est amb les zones industrials transformades del barri del Manresà i per la banda sud amb el ferrocarril.

PERQUÈ?
Amb la limitició del comercial, es busca evitar la sobreoferta de locals comercials molts dels quals queden en desús durant anys, i s’aprofita per endreçar a tot el sector l’establiment del comercial en els punts del sector amb major trànsit potencial de vianants, a prop dels espais verds.

COM?
El dictamen consisteix a aprovar un canvi puntal al Pla de millora urbana del sector de la Unió Vidriera ja que cal adaptar-lo a les normes urbanístiques vigents, aprovades posteriorment.

Les anomenades normes urbanístiques concreten les condicions que els propietaris estan obligats a complir en les promocions immobiliàries defineixen, entre altres, la ràtio de comercial i habitatge que s’ha de garantir en les noves promocions. L’any 2015 es va flexibilitzar aquesta ràtio en aquells llocs de la ciutat que tenen una clau d’habitatge 14b. Aquest canvi es va fer aleshores en línia amb el que també havien fet altres municipis i en el cas de Badalona es va fer pensant, sobretot, en el port. Tanmateix, les normes urbanístiques que es van canviar aleshores i que són vigents avui admeten a tots els promotors que ho demanin l’aplicació d’aquestes normes als seus plans urbanístics vigents.

El canvi en les normes es va aprovar el 31 de març de 2015 i en l’article 357.2 es determina que els índexs d’edificabilitat brut i complementari zonal podran ser d’un màxim de 1,08 m2st/m2s i 0,12 m2 st/m2s, que es refereixen el primer a l’ús admès d’habitatge i el segon als usos complementaris.

I ARA QUÈ?
El sector d’Unió Vidriera consta de 3 polígons, que estan en un grau força diferent de desenvolupament. El Polígon 1 té els projectes de Reparcel·lació i d’urbanització aprovats definitivament, està urbanitzat i els edificis estan acabats o en fase de construcció; El Polígon 2 té el Projecte de Reparcel·lació aprovat definitivament i el Projecte d’urbanització presentat i en tràmit, amb la previsió de construir properament; El Polígon 3 va tramitar una Modificació puntual de la seva volumetria, aprovada i no ha iniciat el procés de gestió. En tot cas, ara continuarà la tramitació elevant el dictamen, que ja va passar pel període d’al·legacions, a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.

Accediu aquí a la preacta del ple d’avui amb l’expedient que s’ha discutit.

Continua la tramitació del pla urbanístic per restaurar 4 de les 6 cases dels Pescadors
 
QUÈ?
Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni en l’àmbit de la Fitxa G-6: Cases de pescadors. Aquest enunciat tan particular vol dir que el ple torna a aprovar allò que de fet ja va aprovar en la seva sessió ordinària de febrer tot incorporant les modificacions no substancials de la Comissió d’Urbanisme, que és la instància que aprova definitivament la tramitació urbanística. No hi ha cap canvi d’importància en l’objectiu de desenvolupar el pla especial de les Cases de Pescadors, per a conservar-ne 4 de les 6 existents, malgrat que es van descatalogar per estat ruinós el 2013.
 
ON? 
L’àmbit de la Modificació abasta les finques qualificades de zona de nucli antic (clau 12) amb front al carrer de santa Anna, al carrer de Sant Llorenç i l’avinguda de Martí Pujol incloses en l’àmbit de la fitxa G-6, amb una superfície total de 258 m2. Són conegudes com les cases dels pescadors.

RECORDEM
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 28 de novembre de 2016, va aprovar amb caràcter inicial la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni en l’àmbit de la fitxa G-6. No es van presentar al·legacions i al febrer es va fer l’aprovació provisional amb el text aprovat amb  caràcter inicial.

Les emblemàtique sis finques van ser descatalogades per cultura el 2013 però per sort va quedar vigent un pla especial de protecció. Aquest pla especial definia dos àmbits: un de protecció i l’altre d’enderroc i s’establien materials i proporcions per preservar 4 de les 6 cases. Com a govern vam tramitar una modificació del pla especial per ampliar l’ús comercial a sota per diversificar oferta i perquè lliga amb el que les normes urbanístiques defineixen per al sector (barri). No implica trencar directrius pla especial i lliga amb les normes urbanístiques vigents al nucli antic.

PER QUÈ?

Comercial a baix i habitatge a dalt ajudarà a l’impuls de la promoció, important pq no es degradi més el conjunt. Fer habitatges a baix donava mala habitabilitat i hi havia el problema dels aparcaments.
 

QUINS SÓN ELS CANVIS NO SUBSTANCIALS EN L’EXPEDIENT?

S’han incorporat al present text refós les prescripcions indicades a l’acord de la CTUAMB de 2 de maig de 2017, que es concreta en l’exclusió de la fitxa G-6 Conjunt de cases del carrer de Santa Anna i de Sant Llorenç del Pla especial de protecció del Patrimoni historico-artístic, arqueològic, típic, paisatgístic i tradicional, atesa la descatalogació per estat de ruïna dels elements del conjunt urbà que s’hi inclouen i s’ha afegit l’Estudi descriptiu de les tipologies edificatòries, constructives i d’acabats, sol·licitat a l’acord de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona de data 18 de juliol de 2013.
 
I ARA QUÈ?
El text refòs haurà de ser revisat per la Comissió d’Urbanisme abans de ser aprovat per ella de forma definitiva. Amb el planejament ja en ferm, el propietari podrà tramitar la llicència.

Accediu aquí a la preacta del ple d’avui amb l’expedient que s’ha discutit.

L’empresa Giró ampliarà espai d’oficines a Badalona i millorarà l’accessibilitat de la vorera

QUÈ?
Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità al carrer de Jaume Ribó, 35-39 després de l’aprovació inicial al ple de febrer (no hi ha hagut al·legacions). L’objectiu és permetre la ampliació de les oficines corporatives del grup Giró, implantades al barri de Canyadó des de l’any 1971.

ON?
L’àmbit d’aquest Planejament abasta les finques amb front al carrer Jaume Ribó 35-39, amb una superfície total de 1.047,95 m2.

PER QUÈ?
Fem possible que una de les empreses més importants de la ciutat millori la seva implantació a Badalona ja el pla permet ampliar espai d’oficines. Es valora que el polígon i l’oferta econòmica del municipi guanya competitivitat i diversitat i que trobem una solució als problemes d’accessibilitat i convivència entre ús residencial i industrial a Canyadó. Un tema colateral però també important és que, vinculat amb el projecte d’urbanització, es reduirà l’espai ara de servitud de sortida de camions, que afecta una de les voreres a Jaume Ribó, permetent-ne l’ampliació.

COM?
La Modificació de PGM proposa la transformació d’ús industrial a oficines, de 2.649,50 m2. Així mateix la proposta implica un increment d’edificabilitat de 312,25 m2 de sostre. Aquest increment es retorna econòmicament, davant la impossibilitat de generar els estàndars a la zona.

I ARA QUÈ?
Ara passarà a la CU de la Generalitat per a la seva aprovació definitiva. Amb el planejament ferm, caldrà aprovar el projecte d’urbanització i presentar llicència.

Accediu aquí a la preacta del ple d’avui amb l’expedient que s’ha discutit.

Es posa al dia la qualificació urbanística dels locals exteriors del Palau Olímpic i s’admet un nou ús sociosanitari 

QUÈ?
Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’ampliació dels tipus d’equipament al Palau Municipal d’Esports de Badalona.  El present document té per objecte l’ampliació dels tipus de l’equipament del Palau Municipal d’Esports per tal de millorar el rendiment de l’edifici de propietat municipal, per bé que concessionat al Club Joventut.

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 6 de febrer de 2017, va aprovar amb caràcter inicial el Pla especial urbanístic d’ampliació dels tipus d’equipament al Palau Municipal d’Esports. No s’han presentat al·legacions al text aprovat amb caràcter inicial.

PERQUÈ?
Es tracta de regularitzar un tipus, l’administratiu, que ja existeix i està en funcionament, com és l’Oficina Local de l’Habitatge i l’Oficina del Districte 5. Actualment, aquests dos serveis es desenvolupen en un espai qualificat d’esportiu-recreatiu, una situació anòmala de fa dècades que ara endrecem. El tipus sanitari-assistencial es proposa com a possible tipus viable i compatible amb el tipus esportiu principal. Salut i esport són usos compatibles i en sintonia. D’aquesta manera millorem la competitivitat de l’equipament.

COM?
Es proposa ampliar els tipus de l’equipament actual per tal de dotar al pavelló d’activitats que mantinguin viu l’edifici, en les franges horàries en què l’activitat esportiva no estigui en actiu. Actualment s’admeten els tipus esportiu-recreatiu, excepte al nivell de la plaça (cota +7,90). Es proposa ampliar els tipus en la planta situada en la cota +7.90, al nivell de la plaça i amb accés des del carrer, afegint els tipus administratiu i el sanitari–assistencial.

I ARA QUÈ?
Ara passarà a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat per a la seva aprovació definitiva. Amb el planejament ferm, caldrà aprovar el projecte d’urbanització i presentar llicència.

Accediu aquí a la preacta del ple d’avui amb l’expedient que s’ha discutit.

El projecte de remodelació de Sant Roc avança en una de les darreres fases d’expropiació

QUÈ?
Resoldre els recursos de reposició formulats contra l’acord del Ple de 31/01/17 corresponent a l’aprovació definitiva del Projecte de taxació conjunta a l’av. Marquès de Montroig, 196-198 i 192-194 al Barri de Sant Roc. Tot projecte de taxació conjunta implica un tràmit d’audiència en què els afectats poden al·legar discutint el preu de la taxació o, com és el cas, el fet d’haver estat reconeguts amb drets de reallotjament o no.

El projecte de taxació es vincula sempre amb tràmits d’expropiació; en el cas que ens ocupa es relaciona amb el procés de remodelació progressiva de la part de Sant Roc afectada per al·luminosi que des de principis dels noranta està desenvolupant el govern a través de l’Incasòl i l’AHC.

El tràmit que passem al ple implica el no reconeixement de la demanda de dos veïns del barri que van defensar tenir dret a reallotjament però que no han pogut argumentar ni documentar-lo a partir dels criteris que marca la llei. S’ha denegat l’al·legació.

COM?
En data 20 de juny de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar amb caràcter inicial el Projecte de taxació conjunta presentat per l’INCASÒL en la seva condició de beneficiària de l’expropiació, per l’expropiació dels blocs 61 i 62 situats a l’avinguda Marquès de Mont-roig núm. 196-198 i 192-194, afectats per la Modificació puntual del PGM al front de l’avinguda Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc de Badalona. Durant el termini d’informació pública es varen presentar al·legacions per part dels interessats i es varen sol·licitar els informes del Cap del departament d’Estadística i Població i de la Divisió de Proximitat de la Guardia Urbana, per actualitzar les dades del padró i les dades d’ocupació real dels habitatges, respectivament. Arrel d’aquestes al·legacions i dels informes, tal i com s’explica en la memòria del projecte d’expropiació, es va modificar puntualment el projecte d’expropiació. Transcorregut el termini d’informació pública, per acord del Ple en sessió celebrada el 31 de gener de 2017 es va aprovar definitivament el Projecte de de taxació conjunta presentat per l’INCASÒL en la seva condició de beneficiària de l’expropiació. Contra l’esmentat acord, durant el tràmit d’informació pública s’han presentat els dos recursos de reposició que a continuació es relacionen.

Per part dels tècnics de l’Incasòl, en data 9 de maig de 2017 s’ha elaborat un informe jurídic sobre els recursos presentats d’acord amb el qual procedeix desestimar els dos recursos presentats en tant que en cap dels dos casos s’ha acreditat fefaentment el compliment dels requisits per al reconeixement del dret de reallotjament d’ocupar l’habitratge afectat abans de la data de l’aprovació inicial del planejament que s’executa i de fer-ho en virtut d’un títol d’ocupació.

I ARA QUÈ?

S’ha donat trasllat a la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona dels casos plantejats als efectes de valorar si es tracta d’una situació d’emergència econòmica i social, de conformitat amb la llei i el Reglament de la Mesa de Valoració per a situacions d’emergències econòmiques i socials en l’àmbit del’habitatge.

—————————

+ Accediu aquí a la preacta del ple d’avui amb l’expedient que s’ha discutit.
+ En aquest altre enllaç podreu revisar el ple en la seva versió íntegra (vídeo).
+ I finament, aquest fil a Twitter, resumeix el meu resum 2.0 de la sessió.
 

2 thoughts on “Traducció planera dels temes d'urbanisme del ple de maig 2017

 1. Oriol bona tarda,
  En relació a la zona de pisos del Cristall i la proposta de fer que les plantes baixes esdevinguin vivendes en relació a la nova normativa del 2015, cap la possibilitat d’aplicar la mateixa normativa en el Passeig Marítim i en la zona del barri de la Mora ?
  Actualment hi han un parell de locals al menys, qualificats com comercials que s’estan fen servir com vivenda i crec que podria ser una bona solució.
  Felicitar-te pel post urbanístic en un lleguatge planer.
  Gràcies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *