Els tràmits urbanístics del ple de juliol, explicats de forma planera

A continuació l’explicació en llenguatge (diguem-ne) comprensible d’alguns dels temes del meu àmbit de govern que van al ple. Són dos expedient de planejament urbanístic, com ja és habitual: un que implica millorar l’oferta d’oficines (escassa a la ciutat) i que ha de permetre que una empresa de la ciutat millori la implantació al municipi; l’altre que reforça la implicació del ple municipal en la redacció de l’ordenació urbanística del sector de les 3 Xemeneies (un 20% del qual està dins el terme de Badalona). A més, el ple també aprovarà previsiblement destinar els diners del superàvit a la construcció i compra d’habitatge social i a l’impuls d’un pla d’equipaments culturals i educatius. Bones notícies per a la ciutat.

+ accés a la preacta del ple amb els temes comentats en aquest post.
+ presentació sobre els temes que es va fer a la comissió informativa.

Millorem l’oferta d’oficines, reforçant eix d’activitat a Badalona Nord
 

  • Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità a la parcel·la situada a la cantonada del carrer de la Seu d’Urgell i el parc de la Companyia teatral Terrades i Cases.


Partim d’una parcel·la privada qualificada d’equipament privat i on el planejament urbanístic permet un ús sanitari assitencial. L’objectiu del tràmit és mantenir aquest ús, tot reforçant, a més, una activitat no prevista inicialment, la d’oficines. La parcel·la on s’actua està situada al costat del bloc  d’habitatges amb front a l’avinguda de Navarra (lateral de l’autopista), just al costat de Rafael Hoteles.

La modificació del PGM que portem al ple per a l’aprovació incial se centra concretament en el que avui és un solar sense construir, delimitat a la banda muntanya pel bloc, pels carrers Seu d’Urgell i Ramon Rubial pels costats i per la banda mar, amb el carrer i Parc de la Companyia Terrades i Cases, limítrof amb el cementiri vell.

El nou ús d’oficines no implica incrementar el sostre urbanístic privat i manté exactament les mateixes condicions l’edificabilitat. Dels prop de 7.000m2 de la parcel·la objecte de la modificació, en mantenim 5.000m2 als usos ja establerts (equipament sanitari) i 2.000m2 passen a oficines.

El tràmit respon a una sol·licitud formal de l’empresa propietària, que té la intenció de connectar les seves actuals instal·lacions (Aspy) amb la nova construcció. Aquí la ciutat sumarà activitat econòmica de valor afegit ja que tant Aspy (dedicada al món assistencial) com Audax (a la comercialització d’energia) són empreses badalonines.

Com a obligacions del planejament es fixa a l’actuació la proposta de doblar el sentit de circulació en el tram del carrer de la Seu d’Urgell. Aquesta actuació evitarà l’increment de circulació de la resta del barri amb carrers de poca capacitat i recorregut sinuós.

El canvi de planejament implica la cessió gratuïta del 10% de l’aprofitament a l’administració actuant, tal i com fixa la legislació urbanística. Tant aquest 10% com els m2 de zona verda que ha de garantir per llei es valoritzen econòmicament. És a dir, l’Ajuntament ho cobrarà i ho destinarà a la partida inclosa dins el Patrimoni de Sòl i Habitatge.

Un conveni per assegurar la participació del ple municipal en la tramitació del PDU de les 3 Xemeneies
 

  • Aprovar el text del conveni de col·laboració interadministrativa per l’elaboració del Pla director Urbanístic de delimitació i ordenació del Front Litoral tres Xemeneies, als Municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

El conveni té per objectiu concretar la participació dels Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona, i del Consorci del Besòs, en la tramitació del Pla Director Urbanístic (PDU) del Front litoral-Tres Xemeneies, als municipis de Sant Adrià de Besòs i de Badalona. Mitjançant el conveni es reforça el paper dels municipis i el seu ple municipal, ja que s’estableix que abans de qualsevol aprovació del PDU, els alcaldes la sometran abans al ple.

Actualment, la Direcció General d’Urbanisme ha iniciat ja els treballs previs de redacció del PDU, després de la decisió de principis de març de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. Els Ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià de Besòs havien pactat prèviament amb la Generalitat que aquest gran àmbit estratègic (29 hectàrees) es desenvoluparia a través del pla i no d’una modificació de PGM, com és habitual. Això vol dir que qui redacta i lidera no són els municipis sinó que és la Generalitat la que s’implica des del principi.

Abans d’entrar a explicar el conveni, permeteu-me que apunti els motius pels quals vam optar pel PDU. En primer lloc, la dimensió del sector i el seu gran potencial, així com el fet que a la zona hi ha diferents infraestructures tècniques (col·lector, central bombeig, subestació elèctrica) de molt valor feien convenient una figura de gestió robusta i en què la participació de diferents administracions estés més ben articulada. En segon lloc, el PDU permet accelerar algunes tramitacions i ofereix millors condicions en quant als aprofitaments urbanístics per a l’administració pública. En tercer lloc, políticament és important l’aliniament de diferents administracions en un tema que sobrepassarà amb tota seguretat el mandat i que requereix una mínima estabilitat.

Quins són els criteris de redacció del PDU?
El PDU, que redactarà la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme en coordinació amb els ajuntaments i establirà les condicions per a la remodelació d’aquest tram del litoral. La principal condició és que el almenys la meitat dels usos del sector hauran de ser vinculats a l’activitat econòmica.

També tindrà en compte les conclusions del procés participatiu impulsat el 2016 pels dos municipis. D’acord amb les conclusions d’aquest procés, els aspectes prioritaris que haurà d’abordar el PDU són: 1) assegurar la barreja d’usos en l’àmbit de les Tres Xemeneies, prioritzant el sòl per a activitat econòmica. 2) Garantir la dotació d’equipaments i zones verdes, tot dignificant les existents. 3) Incloure les infraestructures necessàries per assegurar la connectivitat del sector, tant entre el teixit urbà i la costa com al llarg del litoral, considerant el tramvia, la dotació de voreres per als vianants i la xarxa de carrils bici. 3) Conservar les tres xemeneies com a equipament emblemàtic per a usos socioculturals. Cal recordar que les tres xemeneies i la sala de turbines de l’antiga central tèrmica van ser declarades Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs el setembre de 2016. 4) Garantir la implicació de les institucions públiques en el procés de transformació de l’àmbit. 5) Fomentar la informació i la participació ciutadana, així com la transparència en la gestió d’aquesta remodelació.

Què diu el conveni?
El conveni estableix que per al seguiment de les tasques de redacció i preparació dels documents del PDU 3X a dur a terme per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, es crea una Comissió Tècnica, formada per un tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat, un de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besós, un de l’Ajuntament de Badalona i un del Consorci del Besòs.
 Els documents de treball, propostes i conclusions d’aquesta Comissió Tècnica se sotmetran a la Comissió Executiva de Seguiment, formada pel Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, els Alcaldes de Sant Adrià de Besòs i Badalona i la Presidenta del Consorci del Besòs, que es constituirà amb la funció de cercar el consens sobre el procés d’elaboració i els documents del PDU 3X, així com fer el seguiment del present conveni, resolent els dubtes d’interpretació i els problemes que puguin plantejar-se durant les activitats a dur a terme, així com les possibles modificacions del calendari.

La Direcció General d’Ordenació i Territori i Urbanisme, de la Generalitat de Catalunya redactarà els documents que hagin de conformar el PDU 3X tenint en consideració tots els estudis i treballs realitzats fins aquest moment i els resultats del procés de participació recents que els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i de Badalona han realitzat.

D’altra banda les administracions concurrents acorden que s’especifiqui en el Pla director el Consorci del Besós com a administració actuant, que a més col·laborarà en l’elaboració dels estudis que exigeixi la tramitació del Pla Director.

Sense perjudici dels tràmits específics de consulta i audiència que disposaran els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i de Badalona, d’acord amb l’article 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme, els alcaldes d’aquests municipis, en tant que membres de la Comissió Executiva de Seguiment, es comprometen a sotmetre al plenari el contingut del Document d’objectius i propòsits generals de la iniciativa, així com del document per a l’aprovació inicial i aprovació provisional del Pla director, segons correspongui en cada moment de la tramitació.

Altres temes
+ En el ple també passarà l’expedient per destinar a construcció d’habitatge social i a nous equipaments diners del superàvit municipal. Trobareu tota la informació aquí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *