10 coses a fer pel nou govern a Badalona (una proposta)

A continuació comparteixo un seguit de reflexions sobre allò que, crec, hauria d’inspirar els primers mesos del complicat procés polític que aborda Badalona davant la probable moció de censura a l’actual equip de govern; una possibilitat, que no es pot donar per segura (atenció!), però que genera il·lusió i esperança a la major part de la ciutat (16 regidors sobre 11) i que, en tot cas, ens requerirà tenacitat, paciència i responsabilitat.Fa dies que em volten pel cap, aquestes idees; crec que avui és un bon dia per compartir-les, acabi com acabi el tema. És important no oblidar que no es tracta d’un canvi de cadires, sinó d’un canvi per fer coses, per transformar la ciutat. No només no és precipitat parlar de polítiques concretes, en aquesta fase. Ben al contrari, em sembla molt oportú.

El primer punt és el més important; ens hi juguem l’èxit del procés.

  • 1. Cal sumar a l’acord de govern un procés ciutadà i polític més ampli i ambiciós per definir un gran acord de ciutat, plasmat en un document curt, clar i públic que assenyali les línies polítiques bàsiques que han d’orientar l’acció del govern a sis anys vista. El document ha de definir el mínim comú denominador entre PSC, CiU i ICV-EUiA, però hauria de saber incloure, amb vista a garantir-ne la màxima representativitat, l’aportació de les altres forces polítiques actives a la ciutat (en especial d’ERC i la CUP) i també el punt de vista de la societat civil, que ha de tenir un paper coprotagonista. Aquest gran acord de ciutat hauria d’estar en línia amb les creixents (i justificades) demandes de transparènciaparticipacióexigènciajustícia social. Crec que és convenient que el futur equip de govern prevegui òrgans i protocols que garanteixin la fluïdesa entre allò que passa dins i fora del saló de plens.

Pel que fa a aspectes més concrets i/o urgents, m’agradaria que entre les primeres accions el mateix hi haguéssin plantejaments que anéssin en les següents línies:

  • 2. Garantir una major coordinació i complicitat amb les plataformes existents que treballen en l’àmbit de la nova pobresa, la cohesió social i els desnonaments. Això pasaria per suport jurídic i tècnic, i reforç de la feina de mediació, que ha de ser més eficient i transparent i també per l’impuls d’un pla de lloguer social rigurós i factible i d’una oficina o d’un secretariat per centralitzar les accions.
  • 3. Recuperació del projecte del triangle del coneixement que enllaça el Campus de la UPC del Besòs, el recinte de l’UB a Santa Coloma i la zona científicomèdica al voltant de Can Ruti. Badalona s’ha de reivindicar més i millor i ha d’apostar en la mesura del possible per afavorir experiències d’empreniduria, innovació i nova economia social, cridades a tenir un paper central en l’economia del futur estat català.
  • 4. Aposta decidida per la formació i reciclatge professional dels col·lectius de joves i de majors de 50 anys, coordinada amb els municipis veïns de Santa Coloma i Sant Adrià, amb vista a evitar duplicitats i amb l’ànim de buscar sinèrgies d’acord amb les necessitats de la zona.
  • 5. Impuls d’una oficina de mecenatge i de captació de fons amb l’objectiu d’assegurar d’ajudar els àmbits del turisme i la cultura (amb un potencial de creixement interessant). Fer una finestreta única per a la nova activitat econòmica (permisos, llicències, inspecció, urbanisme).
  • 6. Convocatòria dels òrgans de participació ciutadana (Consell Escolar, de Medi Ambient i de districtes), hivernats aquests primers mesos, i posada en marxa d’organs similars, com el de Cultura i Cohesió, de forma convinguda amb la societat civil.
  • 7. Pla de cogestió en equipaments en cerca de reconeixement de la feina de les entitats i a la busca de major eficiència i estalvi. Revisió a fons de l’ordenança de participació ciutadana. Millora de la informació pública.
  • 8. Impuls d’un projecte ajustat i possible, i radicalment professional, als mitjans de comunicació municipals.
  • 9. Revisió de projectes a Sant Jeroni, Port, i Mercat Maignon a la cerca d’un major consens.
  • 10. Redefinir l’estructura i els processos a la institució per assegurar la màxima eficàcia i transparència. Posar al dia el catàleg de llocs de treball per definir la retribució i les habilitats requerides per a cada lloc de treball. Replantejar a fons la tasca de la Guàrdia Urbana amb l’objectiu d’acabar amb les males pràctiques d’abús.
Dos articles meus anteriors sobre el #canvibdn:

Trobareu tota la informació sobre el #canvibdn en aquest #storify de Marc Ustrell.

Foto: O.L. Original, aquí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *